Zapraszamy

Drzwi otwarte

Izba Psychologów

Atrakcyjny zawód bez matury. Warunkiem przyjęcia - świadectwo ukończenia szkoły średniej

Państwowe kursy zawodowe

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Otwartego zaprasza na szkolenia osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Więcej

Nasi partnerzy

 

Warsztat  zimowy  odbędzie się w terminie:

16- 20 stycznia 2019 roku

Trening interpersonalny

miejsce – Łódź, ul. Wólczańska 51

 

Zajęcia rozpoczynają się  w środę:

od 14:00

 

Koszt: 450 zł (cena nie zawiera zakwaterowania i wyżywienia)

Więcej 

 

Atuty Szkoły

 • długie lata doświadczenia w prowadzeniu działalności edukacyjnej;
 • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, także w wymiarze praktycznym;
 • atrakcyjny program opracowany w oparciu o teorię i praktykę;
 • wysoko wykwalifikowana kadra – kreatywni psycholodzy praktycy;
 • niezmienne czesne przez cały okres nauki;
 • dogodne warunki płatności - możliwość płacenia czesnego co miesiąc;
 • bezpłatne egzaminy;
 • przyjazne otoczenie, atmosfera pełna życzliwości;
 • odkrywanie własnych potencjałów i deficytów, rozwoju talentów i osobistych niepowtarzalnych predyspozycji;
 • dobre przygotowanie studentów do bezpośredniej pracy z klientem i do pełnienia ważnej i odpowiedzialnej roli w życiu
 • 100% refundacji PFRON
 • zapewniamy tłumacza migowego

 

Dodatkowym atutem dla wszystkich słuchaczy, po zrealizowanych blokach tematycznych, jest otrzymanie zaświadczeń podnoszących kwalifikacje zawodowe na państwowym druku MEN - 2 (zgodnie z & 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2003 roku Dz U nr 31 , poz. 216).

 

Nasi absolwenci pracują w:

 • ośrodkach MONAR
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • prywatnych gabinetach pomocy psychologicznej
 • jako trenerzy, psychoterapeuci, terapeuci

- Zarządzanie zasobami ludzkimi – 2 sem., forma nauczania – zaoczna,
nr zawodu 341290
Kierunek adresowany jest do menedżerów i praktyków ZZL, a także do przyszłych specjalistów działów personalnych. Zapraszamy również osoby zainteresowane takimi zagadnieniami jak: rekrutacja i selekcja pracowników, zarządzanie kompetencjami, ocenianie i rozwój pracowników, zarządzanie szkoleniami, zarządzanie projektami, zarządzanie systemem wynagrodzeń oraz organizacja funkcji personalnej i aspekty z zakresu prawa pracy.

Cel:
nauka ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej. Zadanie to wymaga wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru pracowników, szkoleń, zarządzania motywacją, społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań tych reguł. Od specjalisty i menedżera działu HR wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, umożliwiających pracę w zespole.

Zarzadzanie firmą – 2 sem., forma nauczania – zaoczna, nr zawodu 333990
Kierunek adresowany jest do przedstawicieli młodego pokolenia (poniżej 40 lat) pracowników firm rodzinnych przygotowujących się do przejęcia firmy, nieposiadających wykształcenia w kierunku zarządzania przedsiębiorstwem.

Cel:
Celem nauki jest rozwinięcie kompetencji menedżerskich w zakresie innowacyjnego zarządzania firmą rodzinną, które będą podstawą do rozwoju nowatorskich rozwiązań w zakresie oferowanych produktów i usług.
Program studiów pozwoli uczestnikom poznać wiedzę i rozwinąć umiejętności z zakresu:
              - analizowania trendów,
- tworzenia strategii konkurowania na rynku,
- generowania odpowiednich modeli biznesowych,
- kreowania spójnej tożsamości marki,
- rozwoju nowych produktów i usług,
- projektowania doświadczeń związanych z korzystaniem danego produktu czy usługi,
- zwinnego zarządzania projektami w celu szybkiego i skutecznego wdrażania wypracowanych rozwiązań,
W sposób praktyczny słuchacze nauczą się:
- konsultingu własnej firmy,
- coachingu swoich kompetencji jako przywódców,
- tworzenia strategii innowacyjnych produktów na konkretnych przykładach,
- kreowania silnej marki firmy rodzinnej konkurencyjnej na rynku krajowym i rynkach zagranicznych

 

Coaching kariery – doradztwo zawodowe i edukacyjne – 2 sem., forma nauczania - zaoczna – warsztatowa, nr zawodu 341290
Coaching stanowi praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej z osobami będącymi w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego.
Odbycie nauki pozwoli na zdobycie wymaganych kwalifikacji doradcy zawodowego, edukacyjnego oraz umiejętność coacha.
W obliczu ciągłej rotacji na rynku pracy, podejmowania ważnych decyzji zawodowych, obniżenia wieku podjęcia pierwszej decyzji zawodowej wzrasta potrzeba wsparcia coacha już od poziomu gimnazjum aż do późnego wieku aktywności zawodowej.
Dowiesz się jak odkrywać w każdym jego potencjał, rozwijać indywidualne zasoby, uprawiać sztukę wspierania osób, którzy chcą marzenia zmieniać w cele."
Cel:
- Wykorzystanie metody coachingu w celu rozwijania kluczowych kompetencji we wspieraniu rozwoju zawodowego klientów
- Coaching jest jedną z najszybciej rozwijających się metod wsparcia – szczególnie szeroko stosowana we wsparciu rozwoju zawodowego. Aby jednak w sposób profesjonalny wspierać klientów niezbędna jest wiedza dotycząca rynku pracy, doradztwa zawodowego, zawodoznawstwa oraz psychologii coachingu.
Praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej z osobami będącymi w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego

Kierunek: Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
– 2 sem., forma nauczania – zaoczna – warsztatowa, nr zawodu 341206
Kierunek skierowany jest do absolwentów : psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii, prawa, bezpieczeństwa narodowego.

Cel:
Zdobycie wiedzy na temat: psychologicznych aspektów funkcjonowania w sytuacji kryzysu sytuacyjnego, rozwojowego, egzystencjalnego czy środowiskowego; zasad wczesnej interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku ofiar kryzysów; różnic indywidualnych w zmaganiu się z konsekwencjami doświadczeń kryzysowych i traumatycznych; mechanizmów i strategii interwencji kryzysowej w sytuacjach ekstremalnych (zagrożenie życia) oraz kryzysów wynikających z chronicznych konfliktów; natury i funkcji destrukcyjnych mechanizmów adaptacji (w tym emocji destrukcyjnych).

Wykształcenie praktycznych umiejętności: diagnozy statycznych i dynamicznych czynników ryzyka występowania zaburzeń pourazowych po doświadczeniu kryzysu lub traumy; interwencji kryzysowych.

Przygotowanie absolwentów do pracy: w zakresieprofesjonalnej pomocy w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, zakładach karnych i poprawczych, policji, służbie więziennej, domach pomocy społecznej.

Absolwenci będą posiadali wiedzę i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia wczesnej interwencji i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiopatogenezie i symptomatologii. Ponadto będą animatorami profesjonalnej współpracy ośrodków i instytucji zaangażowanych w sytuacje szeroko rozumianej interwencji i pomocy poszkodowanym i potrzebującym wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Ponadto będą mieli uprawnienia do tworzenia i prowadzenia systemów szkoleń psychoedukacyjnych, pozwalających różnym grupom zawodowym zdobyć wiedzę, umiejętności i wsparcie niezbędne dla skutecznej pomocy dla osób, grup i społeczności dotkniętych poważnymi kryzysami - w tym także klęskami żywiołowymi. Absolwenci wyposażeni w konkretne kompetencje są w stanie w skali całego kraju tworzyć dyspozycyjny zespół konsultantów - specjalistów z zakresu psychologii katastrof kryzysów i interwencji kryzysowej, który może być powiązany z systemem zarządzania kryzysowego w wymiarze mikrospołecznym jak i makrospołecznym w skali województwa lub kraju. Ponadto przygotowani będą do pracy w policji, wydziałach zarządzania kryzysowego, organizacjach pozarządowych nastawionych na ochronę zdrowia psychicznego i wczesną interwencję kryzysową. Absolwenci mogą także pracować jako asystenci rodzinni.

Kierunek: OPIEKUN OSOBY CHOREJ I NIEPENOSPRAWNEJ
Nauka trwa: 1 rok (2 semestry)
Zajęcia odbywają się w formie zaocznej
Podbudowa: ukończona szkoła średnia
Nr zawodu: 341202

Podstawowym celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w uzyskaniu przez nie jak największej samodzielności oraz niezależności osoby. Asystent osoby niepełnosprawnej wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej.

Wymagania psychofizyczne dla zawodu:
- umiejętność nawiązywania kontaktów i umiejętności komunikacyjne
- chęć niesienia pomocy innym ludziom,
- postawa prospołeczna i  głęboka empatia
- pozytywne nastawienie do osób niepełnosprawnych
- umiejętność słuchania innych, cierpliwość,
- życzliwość w stosunku do ludzi
- zdolności organizacyjne,
- umiejętność planowania i opracowywania harmonogramów działań,
- określania priorytetowych zadań i celów
- umiejętność zarządzania czasem
- twórcze myślenie ,odwaga i umiejętność identyfikacji oraz rozwiązywania problemów
- umiejętność przekazywania informacji

Zadania i czynności zawodowe:
Do głównych zadań opiekuna osoby chorej niepełnosprawnej należą:
1. Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku z wykorzystaniem stosowanych metod pracy socjalnej.
2. Organizowanie opieki i pracy z osobą niepełnosprawną.
3. Organizowanie wsparcia społecznego.
4. Pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej
5. Mobilizowanie niepełnosprawnego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań.
6. Rozwiązywanie problemów osoby niepełnosprawnej
7. Doradzanie w zakresie aktywizacji społecznej (usługi kulturalne, rekreacyjne, edukacyjne, integracja ze środowiskiem).
8. Wspieranie osoby niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych.
9. Współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej.
10. Współpraca z różnego rodzaju instytucjami, organizacjami społecznymi, mediami w celu wsparcia osoby niepełnosprawnej.
11. Monitorowanie pracy własnej i zespołu obejmującego opieką i terapią osobę niepełnosprawną.
12. Zapewnianie jakości w pracy z niepełnosprawnym, przestrzeganie obowiązujących procedur.

Praca: ośrodki i domy pomocy społecznej,  oddziały PCK , środowiskowe domy samopomocy ,Warsztaty Terapii Zajęciowej, świetlice terapeutyczne, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności zajmujące się chorymi na SM, osobami z upośledzeniem umysłowym, osobami niewidomymi i głuchoniemymi, niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą (autyzm, dziecięce porażenie mózgowe) prywatne praktyki pracy socjalnej zakłady opiekuńczo-lecznicze niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym placówki wsparcia dziennego placówki poradnictwa rodzinnego szpitale specjalistyczne jednostki samorządu terytorialnego własna działalność gospodarcza firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne, np. w charakterze tłumaczy migowych wolontariat, np. przy Biurach Karier na uczelniach

Kierunek: Mediacje i negocjacje
Nauka trwa: 1 rok (2 semestry)
Zajęcia odbywają się w formie zaocznej
Podbudowa: ukończona szkoła średnia
Nr zawodu: 341206

Kierunek przeznaczony jest dla osób, które pragną zdobyć lub poprawić swoje umiejętności negocjacyjne i mediacyjne.

Cel:
celem nauki jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów (w charakterze negocjatorów lub mediatorów) występujących w zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w środowiskach lokalnych i rodzinnych, w kontaktach handlowych i politycznych. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania. zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji i mediacji. W programie przewidziane są także spotkania z wybitnymi praktykami życia społecznego, gospodarczego i politycznego, zaangażowanymi w negocjacje i mediacje.

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy do pobrania w formacie .pdf:

  

 

 

 

 

Sekretariat:

Szkoła Nauk Psychologicznych im. C. G. Junga

ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź (w budynku PTE)

tel. 42 611-65-45,  kom. 601 - 222 - 149

 

Nr konta: 04 1020 3408 0000 4102 0142 6063

 

NIP: 726-23-09-759

Aktualności

Akredytacja

Formularz zgłoszeniowy